Bærekraftig produksjon av algebaserte ingredienser

Vi henter frem naturens genialitet gjennom forskning

Vi lever våre liv på én planet, og tiden er i ferd med å løpe ut. Det blir stadig flere mennesker på jorden, mens ressursene som skal forsørge oss, blir stadig færre. Av hensyn til nåværende og fremtidige generasjoner er det på høy tid å tenke alternativt. Vi finner nye driftsmetoder som ikke bare henter ut ressurser, men også respekterer planetens naturgitte begrensninger.

AlgaPrime™ DHA er en ny, rikt tilgjengelig kilde til langkjedede omega-3-fettsyrer. AlgaPrime DHA er en algebasert foringrediens som er produsert på en bærekraftig måte som et svar på den stigende etterspørselen etter omega-3, samtidig som presset på havene reduseres i jakten på dette kritiske næringsstoffet.

Bærekraftig produksjon av algebaserte ingredienser

Produksjonsanlegget vårt er konstruert ut fra prinsipper for bærekraftig produksjon og produserer mikroalgebaserte produkter med få skadevirkninger når det gjelder karbonutslipp, vannforbruk og arealbruk. AlgaPrime™ DHA produseres ved å dyrke mikroalger i lukkede fermenteringstanker, der fornybart, bærekraftig sukker fra planter i løpet av få dager omdannes til alger som inneholder omega-3-rik olje. Produksjonsanlegget ligger blant sukkerrørsmarker, like ved en sukkerrørsmølle.

Sukkerrørene som brukes i dyrkingen av AlgaPrime DHA, er – sammenlignet med andre sukkerkilder som mais og hvete – en av verdens mest produktive sukkerkilder. Selv sukkerrørsavfallet brukes som en fornybar energikilde til å drive sukkermøllen og algeanlegget.

Graph: AlgaPrime Process

Bra for mennesker og planeten vår

Sukkerrør gir både næring og drivstoff

Sukkerrør er en av de mest produktive sukkerkildene vi har i dag. Hvorfor er det viktig? Jo mer sukker som produseres per hektar, desto mer omega-3 kan produseres per hektar areal. Energien til drift av algeanlegget og sukkermøllen like ved, kommer også fra den samme jordflekken gjennom utnyttelse av sukkerrørsavfallet, «bagasse».

Ansvarsfull anskaffelse

Vi jobber for å anskaffe råvarer på en ansvarsfull måte for å ivareta AlgaPrime DHAs positive miljømessige og sosiale virkninger. Algeproduksjonen foregår i delstaten São Paulo i Brasil, som er Brasils viktigste område for sukkerrørsproduksjon.

Null avskoging

Sukkerrør til algeanlegget hentes innenfor en radius på 30 km fra anlegget. Området består av en blanding dyrket mark, beiteområder og sukkerørsmarker. En analyse av satellittbilder fra området over en 20-års periode viste null avskoging.1

Produksjonsanlegget for alger ligger mer enn 2500 km fra regnskogen i Amazonas, i delstaten São Paulo i Brasil.

Map of Brazil and AlgaPrime DHA Facility in Sao Paulo

1Evaluering gjennomført av GRAS (Global Risk Assessment Service) ved hjelp av GRAS-verktøyet. Null avskoging som definert i sertifiseringsstandardene for soya- og palmeolje.

Havene beskyttes

Den globale etterspørselen etter omega-3-fettsyrer stiger stadig i formarkedene for akvakultur, mennesker og dyr. Fiskeolje har tradisjonelt vært den primære kilden til langkjedede omega-3-fettsyrer. Etterspørselen etter langkjedede omega-3-fettsyrer stiger raskt, mens tilgangen på villfanget fisk nærmer seg maksgrensen og mer eller mindre har ligget på samme nivå i mange år. AlgaPrime DHA er et alternativ til fiskeolje og fiskemelsoljer fra forfisk og kan redusere presset på globale forfiskerier.

Fiskeolje – gap mellom tilbud og etterspørsel

Graph: Supply Demand Gap continues to rise

1Anslag basert på anbefalt konsum (EPA/DHA per uke) og verdens befolkning anslått til 9 milliarder mennesker – FAO (FNs organisasjon for ernæring og landbruk) Kilde: D.R. Tocher 2015 – Omega-3 long-chain polyunsaturated fatty acids and aquaculture in perspective (langkjedede flerumettede omega-3-fettsyrer og akvakultur i perspektiv)

Forpliktelse om å nå FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål består av 17 globale mål som definerer FNs utviklingsagenda frem mot år 2030. Disse målenee er en global oppfordring til å eliminere fattigdom, beskytte planeten og sikre fred og velstand for alle mennesker. Bærekraftsmålene utfordrer bedrifter og selskaper til å tilpasse sine mål i samsvar med det internasjonale samfunnets mål, noe som skaper et enormt potensial for positiv endring.

Corbion har valgt å sette søkelys på tre bærekraftsmål og fastsette konkrete mål for hvert av dem.

Zero Hunger20252030
Rørsukker anskaffet på en verifisert ansvarsfull måte1,2100%100%
Verifisert avskogingsfri1,3100%100%
Produkter som bidrar til bærekraftsmål 2 som er dekket av PSM1,650%100%

Good Health & Well Being20252030
Totalt antall registrerbare personskader
Produkter som bidrar til bærekraftsmål 3 som er dekket av PSM1,650%100%
Responsible Consumption & Production20252030
Reduksjon i utslipp av klimagasser per Mt produkt420%33%7
Produkter som bidrar til bærekraftsmål 2 som er dekket av PSM1,5100%100%

1 by quantity; 2 verified through Bonsucro certification or independent audit vs Corbion cane sugar code; 3 for key agricultural raw materials, verified through satelllite data (GRAS), RSPO certification; 4 Scope I, II and Scope III emissions of key raw materials and transport; 5 Life Cycle Assessment; 6 Product Social Metrics; 7 approved by Science Based Targets initiative